Виена - Летище - Виена
с S-Bahn
с автобус
Такси Виена
Расписание Влакове
Карта на U-Bahn Виена
Карта център Виена
Информация летище Виена
Нощуване във Виена
Райони(Bezirke)

Регистриране на ЕООД (Einzelunternehmer) в Австрия

Предпоставки

Отнася се за основател, гражданин на ЕС. Ако фирмата се основава в раздел «Търговия», не се изисква свидетелство за компетентност.
В Австрия има 4 форми на Gewerbe(занаяти). За някои от тях се изисква Gewerbeschein т.е. лиценз за упражняване на занаята. 93% от занаятите не изискват лиценз. В случая, за търговия, не е необходим. Гражданите на ЕС се разглеждат като австрийски граждани. Като изключение са случайте, когато основателят няма навършени 18 години или е осъждан за нарушение на закона.

Форми на фирми:

Einzelunternehmer (BG - ЕООД)
Дружество с ограничена отговорност  GmbH (BG ООД)
Aktiengesellschaft (AG)
Europäische Gesellschaft (SF)
Offene Gesellschaft (OG)
Kommanditgesellschaft (KG)
Stille Gesellschaft (stGes)
Gesellschaft bürgerlichen Recht (GesbR)
Genossenschaft (Gen)
Verein

Einzelunternehmer (ЕООД)

Собственик на фирмата е една персона. Той носи лична отговорност с имуществото си за дълговете на фирмата. Може да назначава служащи с договор за работа.

Учредяване – когато учредителят получи Gewerbeanmeldung – регистрация за бизнес.

Фирмена книга – задължителна при годишен оборот над 700 000 €(при хранителни стоки 600 000 €). До тази граница - опционално.

Название на фирмата :
- име на собственика e.U.
- XY Търговия с кафе e.U
- произволно название e.U.

Социална осигуровка – след регистриране на фирмата собственикът става автоматично член на Търговска Камара Австрия. Годишен внос 50 €. Съгласно закона за социално осигуряване, той задължително се осигурява в Sozialversicherungsanstalt (SVА). Социалното осигуряване (Sozialversicherung) обхваща пенсионно осигуряване (Pensionsversicherung), медицинско осигуряване (Krankenversicherung), и застраховане срещу нещастни случаи (Umfallversicherung).

В случай на Kleinunternehmerregelung (правило за малкия бизнес), когато годишния оборот не недвишава 30 000 €, а печалбата е по-малка от 4093, 83 €, собственикът може да бъде освободен от пенсионно и медицинско застраховане и остава само застраховане срещу нещастен случай (Umfallversicherung) 96,36 €/год.

Данъци – Собственикът плаща Einkommensteuer (подоходен данък) и Umsatzsteuer (данък върху добавената стойност)

Регистрирне

1) Консултации относно създаване на фирмата - най-добре в Gründerservice WKO Stubenring 8-10 1010 Wien, Tel. 43 1 514 50 1050 E-Mail gruenderservice@wkw.at
2) Обявяяане на желание за основаване на ЕООД с попълване на формуляр (New Fö 2). Представя се или в Gründerservice, или в съответната Fachgrupe на WKO или в съответния Bezirksamt.
3)Gewerbeanmeldung(Фирмена регистрация) - Ако искате да я направите по еклектронен път - консултирайте се с Gründerservice.
Необходими документи:
Паспорт.
Свидетелство за съдимост от страната на основателя(ако живеете по-малко от 5 години в Австрия).
Документ за професионална квалификация, в случай, е основавате фирма, където това се изисква. Ако Вие нямате такъв документ(не сте компетентен), трябва да назначите управител с тази квалификация с мин. 20 часа на седмица. За него също трябва да представите документи.
Адресна регистрация
4) Здравно осигуряване – Служителите трябва да се обявят при започване на работа във фирмата в съответната болнична каса(Gebietskrankenkasse)
5) Социална осигуровка - В рамките на първия месец след Gewerbeanmeldung
(регистрацията на фирмата) трябва да се уведоми. SVA (Sozialversicherungsanstallt der gewerblicher Wirtschaft). Това става и автоматично посредством районните кметства, където се извършва регистрацията – те пращат съобщение.
6) Данъчни служби – обавява се фирмата в районната данъчна служба (Bezirksfinanzamt) и се получава данъчен номер(Steuernummer).
7) Ако дейността на фирмата изисква не само офис/жилище, а площ и постройки фирмата и изискване на съответни документи в общината или кметството. Ако са назначени служащи трябва да се уведоми общината/кметството. За тях се плаща съответен данък (Kommunalsteuer).


Основателят получава Gewerbrschein - патент за упражняване на професия

Разходи

При първо основаване, съгласно NEUFÖG(Neuegrüngung-Förderungsgesetz основателят се освобождава от такси.

Данъци

Добре е да направите данъчна консултация, преди да се захвате с бизнес! Има възможности за безплатна консултация!

Най-общо:

Einkommensteuer (Данък върху доходите))

Едноличният търговец трябва да има данъчен номер. Той трябва да прави авансово плащане на данъка върху доходите. Плащанията са дължими на 15.2, 15.5, 15.8 и 15.11 на годината. До първото определяне на дохода, дължимия данък предплащане(Vorsteuer) се изчислява от Finanzamt, съгласно Steuererklärung, според очакваните печалби. Впоследствие авансови плащания се правят съгласно действителните приходи. Този данък е прогресивен между 0% и 50% от годишния доход.

Umsatzsteuer (Данък продажби)

Едноличният търговец трябва да плаща данък добавена стойност (ДДС) за всички доставки и услуги, които прави срещу заплащане от името на своята фирма. Umsatzsteuer се плаща при оборот превишаващ EUR 30.000. По принцип той е 20% от нетната цена, но за определени стоки (например за храна, книги, под наем) е 10 %.

Kleinunternehmerregelung (Регламент за малък бизнес)

При продажби, в рамките на една календарна година под EUR 30.000,-не съществува задължение за данък върху продажбите - опционално.