Виена - Летище - Виена
с S-Bahn
с автобус
Такси Виена
Расписание Влакове
Карта на U-Bahn Виена
Карта център Виена
Информация летище Виена
Нощуване във Виена
Райони(Bezirke)

Маркетинг накратко

Какво е маркетинг?

За да разберем какво означава маркетинг, най-добре е да се обърнем към авторитетите в тази област:

Philip Kotler: «Маркетингът е социален процес при който индивидите и групите получават това от което се нуждаят посредством създаване и размяна на продукти и стойност с други»

Jerome E. McCarthty: «Маркетингът е процес на управление, който идентифицира, възприема и удовлетворява изгодно потребностите на клиента»

Adcock: «Точният продукт, на точното място, в точното време, на точнатa цена»

Значението на рекламата като част от маркетинга най-добре, по мое мнение, е изразил основателят на фирма "Revlon" Сharles Revlon:
"В нашите фабрики ние произвеждаме червила. В нашите реклами ние продаваме надежда"

Какво е маркетингово проучване?

Според Американската маркетингова асоциация: «Маркетинговото проучване е функция, която свързва потребителите, клиентите и обществото с проучвателя на пазара, посредством информация – информация, която се използва за идентифициране на маркетинговите възможности и проблеми, генерира, подобрява и оценява маркетинговите действия, наблюдава изпълнението на маркетинга и подобрява разбирането за маркетинга като процес. Маркетинговото проучване събира информацията за решаване на тези проблеми, определя методите на тяхното получаване, управлява и осъществява процеса на събиране на данни, анализира ги и съобщава резултатите и изводите»

Маркетингът е една цяла наука, а маркетинговото проучване е един сложен комплекс от средства, методи, анализи и т.н. и т.н., но ако се абстрахираме от цялата тази сложност, крайната цел на маркетинговото проучване може да определи така: Има ли Вашият продукт стойност за потребителите и заслужава ли си да правите усилия и инвестиции за да го продавате? Разбира се целите на маркетинговото проучване могат да се дефинират и по много други начини, но в крайна сметка, то е нужно за да може да вземете решения. Като цели могат да се назоват: развитие на нови продукти, позициониране на продукт на нов пазар, проучване на конкуренцията и т.н.

Големите концерни влагат десетки милиони за изследвания на пазара, но за малкия бизнес е от съществено значение да се прецени как да се направи проучването с минимални средства. В някои случаи дори едно кратко търсене в Internet може да се окаже ефективно. Маркетинговото проучване дава информация за избрания пазар, продукта, цената, дистрибуцията, представянето и др.

Какво е Marketing-Mix - four P's?

Marketing-Mix обхваща четири компонента: продукт (product), цена (price), място (placa), представяне (promotion).

Продукт

Продуктът е повече от чисто физическия продукт, който купувате. Той включва в себе си и ползата и стойността, която той има за Вас, както и допълнителни ползи като напр. следпродажбен сервиз.

Цена

Има различни начини как да определите цената на Вашия продукт на избрания пазар в сравнение със средната цена на пазара в зависимост от качеството му, известността му, сервиза който предлагате, нивото на конкуренция и др.

Място

Как и по какъв път продуктът ще стигне до потребителя? Има три основно начина: директна продажба, при която продуктът преминава от производителя директно към потребителя; индиректна продажба, при която има междинно звено – посредник и специални форми – лицензиране,франчайзинг, директни инвестиции, joint venture, компенсационни сделки.

Представяне

Става дума за комуникацията с потребителя, за да може да се извърши продажбата. Основните елементи са: реклама, връзки с обществеността, търговски представяния, панаири и изложения, спонсорство и др.

Към Marketing-Mix вече се причисляват и:

- Packaging (Опаковане)

- Personnel (Способност, мотивация и управление на персонала)

- Physical Evidence (Оформяне на помещенията за продажба)

- Process (Управление на процесите на продажба

- Positioning (Позициониране и диференциране на продукта)

- Public relations (Връзки с обществеността)

Какво означава Key Account Management?

Под Key Account Management се разбира особената грижа и внимание към клиенти, който имат особено важно значение за икономическия успех на фирмата. Към Key Account менажера се поставят много високи изисквания: той трябва да е способен да взима бързи решения, да има опит в продажбите, да познава продуктите, пазара и съответния бранш, както и да има широка обща култура, способност за комуникация, добри обноски и др.