Виена - Летище - Виена
с S-Bahn
с автобус
Такси Виена
Расписание Влакове
Карта на U-Bahn Виена
Карта център Виена
Информация летище Виена
Нощуване във Виена
Райони(Bezirke)

Регистриране на ООД (GmbH) в Австрия

Дружество с ограничена отговорност е обединение на две или повече лица за обща търговска дейност. Отговорността при тази форма се носи от дружеството.

Партньори

Всяко физическо или юридическо лице може да бъде партньор. Не е необходимо, акционерите да са австрийски граждани или пребиваващи в Австрия. Дружеството може да се основе от едно лице.

Общо събрание

Общото събрание е върховният орган на GmbH. То взима решения относно дружеството, назначава или уволнява изпълнителен и други директори и определя възнаграждението им и сключва с тях трудов договор. Общото събрание приема годишните счетоводни отчети. Дава също така задължителни директиви за осъществяване на стопанска дейност на изпълнителния директор. Общото събрание се провежда най-малко веднъж на финансова година (в първите осем месеца). Това общо събрание се използва за преглед и приемане на годишните счетоводни отчети, разпределението на печалбата, може да освобождава членове на надзорния съвет.
Общо събрание може да се проведе винаги, когато бъде преценено, че е необходимо. Води се от изпълнителния директор.

Изпълнителен директор
Дружеството може да има един или повече изпълнителни директори. Не е задължително те да са австрийски граждани или да са с местоживеене в Австрия. Той може да бъде освободен от длъжност по всяко време поради уважителна прочина.

Надзорен съвет
Надзорният съвет не е задължителен. Той се учредява само в изключителни случаи напр. общ брой на служителите над 300 или дружеството се контролира от концерн и т.н. Надзорният съвет трябва да се състои най-малко от трима избрани съдружници.


Счетоводство и одит
Дивиденти (разпределение на печалбата)


Основен капитал ( Stammkapital)
Минималният капитал необходим за основаване на  на GmbH е EUR 35,000, Най-малко половината от дяловия капитал тряба да е в брой. Минималната вноска на съдружник трябва да бъде най-малко 70 €. Общо съдружниците трябва да платят в брой 17 500 €. Останалата част се покрива чрез имуществени вноски, напр.: собственост, ипотеки, взимания срещу трето лице и т.н.


Начални разходи - такса за регистрация
При основаването на фирмата се плаща налог върху капитала в размер на един процент, изчислен на база на платените дялови вноски
Пример: За Капитал € 35.0000 - € 350
Съдебна такса за регистрация на GmbH с 1 изпълнителен директор и двама партньори е приблизително € 300.


Основаване - за основаване на фирмата е необходим нотариално заверен дружествен договор, 
Регистриране – дружеството се основава след вписването му във търговския регистър. Процедурата трае от една до две седмици.
Име на фирмата – всяко име или съкращение с добавка GmbH
Седалище на фирмата – в Австрия, където е производството или ръководството.
Дейност на фирмата – за определени дейности, като бнкови операции, транзакции, застраховане, ипотеки, инвестиционни фондове е необходимо специално разрешение


Представителство -  за оперативната работа, дружеството може да се представя от един или няколко директори. Те носят пълна отговорност за причинени щети.

Социално осигуряване – съдружниците  в  GmbH не полежат на задължително социално осигуряване. Ако обаче съдружникът е и ръководител на GmbH, той подлежи на задължително осигуряване .Едно изключение е случаят, когато той има дялово участие по-малко от 25 %.

Данъчно облагане

Печалбата подлежи на облагане с  Körpeschaftrsteuer - 25 % (Кооперативен данък). Ако през годината няма печалба или загуба се плаща  предварително минимален данък в размер на 5 %  от основния капитал, т.е. 437,50€/тримесечие (за първата година 273 €/тримесечие. Заплатите, които съдружниците получава за своята работа се облагат или с  Lohnsteuer или c Einkommensteuer.

Регистриране
- Консултации с експерт по основаване на GmbH, правна консултацуя, консултация с данъчен експерт.
- Декларация за основаване на дружеството – попълва се формуляр  NeuFo 1.
- Дружествен договор (нотариално заверен).
Дружественият договор се сключва най-малко  от две лица(нотариално заверен).
При дружество от едно лице - нотариално заверена "Декларация за създаването на дружество".
Партньорите трябва да подпишат не непременно лично, а може също и чрез специално пълномощно(Хагско споразумение).
Дружественият договор трябва да включва най-малко:
• Фирма и седалище на фирмата;
• Предмет на дейност;
• Големина на началния капитал, дяловете на партньорите
• Ако фирмата има надзорен съвет, границите на сумите
за членовете на надзорния съвет, изискващи заеми и
гаранции и инвестиции.

Нотариални такса за вписване зависи от нотариалната тарифа и размера на началния капитал.

- Дружествено събрание – назначава на ръководител (може да не е съдружник), евентуално на прокурист, даване на пълномощни и т.н. Банка – внасяне на началния капитал мин. 17 500 €, отваряне на конто.

Вписване в търговския регистър.

GmbH се произвежда като юридическо лице чрез със записа
в търговския регистър. Регистрирането изискв нотариално заверени подписи на всички директори.

Следната информация е задължителна, за регистрирането:
• Фирма
• Правна форма
• Седалище
• Продължителност на фирмата (неопределен или фиксиран срок)
• Служебен адрес
• По избор: цел на бизнеса
• Големина на дяловия капитал
• Датата на балансовия отчет за годишните счетоводни отчети
•, Пълномощно за управляващият директор
• Датата на завършване на документ на партньорство(Gesellschaftsvertrag) (ако фирмата се състои от едно лице
Партньорският договор се нарича "Декларация за създаване на компанията"
• Името, датите на раждане и адреса на изпълнителния директор
както и тип на упълномощаване.
• Името, датите на раждане или номер на Фирмена книга и големините на дяловите капитали и направени плащания.

Не е задължително, но само ако е предвидено, трябва също така да се дадат сведения за прокуриста, надзорния съвет и клонове
на дружеството:

• Името, датите на раждане и адреса на прокуриста както и
вида на пълномощното му (единична или общо представяне)
• Може: имена, датите на раждане и адресите на членовете на надзорния съвет и обявяване кой е председател и кой е заместник-председател
• Австрийски клонове със служебен адрес
• Представяна  на вече издаден бизнес лиценз

Следните документи трябва да са в оригинал:

• Договор за партньорство (при дружество състоящо се от едно лице) под формата на нотариален акт)
• Решение на партньорите за назначаването на изпълнителен директор
(нотариално заверена)
• Образци от подписа на изпълнителния директор (нотариално заверен),
доколкото е правно предвидено (като например банков бизнес):
разрешение от съответните държавни органи;
• Потвърждение от данъщните служби за платени данъци, и такси
• Потвърждение на австрийски банка, че дяловите капитали са платенои на ръка  и не са ограничени от насрещни искове  са свободни за ползване
• Известие от изпълнителния директор, че дъловете от началния капитал са изплатени (нотариално заверено).
• Евентуално становище от търговска камара, (или)
(един друга компетентна камера) относно допустимостта на компанията

Ако е налице надзорен съвет и/или прокурист:
• Образци от подписите (нотариално заверени)
• Решение на акционерите, по отношение на избирането на надзорния съвет и решение на надзорния съвет за избор на председател
и заместник на председател (нотариално заверени).

Gewerbeanmeldung (Документ за упражняване на занаят) – получава се от районното кметство  (Bezirksamt)

Необходими документи:
- Паспортите на съдружниците и ръководителят и други персони с въздействие върху дейността на дружеството( с пълномощни, прокурист, с право на глас и т.н.
-  Извлечение от фирмената книга
- Свидетелства  за съдимост на съдружниците и всички други лица с въздействие върху дейността на дружеството и ръководителят, от страната им, в случай, че те жиевеят по-малко от 5 години в Австрия.
- Деклариране на всички лица с въздействие върху дейността на дружеството (съдружници с преобладаващ капитал, с минимален капитал, с право на гласуване, с право на ръководство , с пълномочия и т.н.)

За ръководителят на дружеството са необходими още и следните документи:
- Паспорт.
- Потвърждение от социалното осигуряване (GKK), че ръководителят е объвен като служащ с минимум 20 работни часа на седмица.
- Свидетелство(Атестация за правоспособност) – в случая за търговия не е нужно.
- Декларация за неговото участие в дружеството – Формуляр.
Районна болнична каса  (Gebietskrankenkasse).
Ако е назначен изпълнителен ръководител, то той се обявява преди Gewerbeanmeldung  в районната болнична каса. Служащите се обявяват също.

Социално осигуряване
По време на първия месец съдружниците трябва да се регистрират в социалната служба (Sozialversicherungsanstallt der gewerblicher Wirtschaft). Това става обикновенно автоматично при Gewerbeanmeldung  като съответната служба в районното кметство уведомява службатаза социално осигуряване.

Данъчна служба
В рамката на първия месец се изисква регистриране от районната данъчна служба. Това може да стане и при Gewerbeanmeldung,в съответнатаслучба на районното кметство, като тя препраща молбата на данъчните власти.
При дейности, които се извършват извън офис (напр. производство, търговия и т.н.) са необходими разрешение за ползване на площ и таково за строителство.

Наемането на служащи и работници трябва да се обяви в общината (Gemeinde), защото за тях се плаща Kommunalsteuer

След Gewerbeanmeldung съдружниците стават автоматично членове на Търговската камара такса 50 €/год.

Важно!
Ръководителят на дружеството (Geschäftsführer) задължитлно трябва да бъде социално осигурен, независимо от това, дали е чужд гражданин или австриец. Съдружниците (Gesellschafter) , ако са чужди граждани не се осигуряват.