Виена - Летище - Виена
с S-Bahn
с автобус
Такси Виена
Расписание Влакове
Карта на U-Bahn Виена
Карта център Виена
Информация летище Виена
Нощуване във Виена
Райони(Bezirke)

Наредба за опаковки BGBl. Nr. 648/1996 idF BGBl. II Nr. 364/2006

Наредбата за опаковки урежда въпроса със събирането и рециклирането на опаковките, които са внесени в Австрия. Задължение на вносителя на стоката е той да осигури събирането и преработката на опаковките, за което той има две възможности: или сам да се ангажира с този проблем, или да ангажира специализирана фирма, която срещу заплащане осигурява услугата. Има няколко такива фирми, които имат така наречената система за събиране и рециклиране (Sammel- und Verwertungssystem). Включването на една фирма/предприятие към тази система става посредством договор и се нарича лицензиране.
Напоследък обаче някои австрийски вносители изискват стоките, които внасят да са лицензиране, т. е. включени към една система за събиране и рециклиране.

Какво означава това на практика?
Например: Вашият австрийски партньор Ви пише, че иска да получи ценовата листа на стоките във пункт Виена плюс ARA. Тъй като ARA www.ara.at е най-голямата и известна фирма за събиране и рециклиране , това означава, че Вашият партньор желае стоките да са лицензирани, т.е. Вие да сте се включили към системата на ARA.

Моето мнение е, че таково изискване е може би обосновано, ако става дума за дългосрочни договори за доставка на стоки в много голeми количества, но е необосновано при импорт на стоки в малък обем.
При директен експорт на стоки, едно лицензиране на опаковките (включване в системата за събиране и рециклиране на ARA) е уместно.

Представените по-долу линкове към документи на ARA, ще ви дадат една по-подробна представа за Наредбата за опаковки и включване към системата на ARA.

ARA Anlagenverzeichnis 2011.pdf

ARA Leitfaden 2011.pdf

ARA Vertragsunterlagen Ausland.pdf